Regulamin

Regulamin Hackathonu Bioinformatycznego Bioninja Challenge.

I. Informacje ogólne

 1. niniejszy dokument zwany dalej regulaminem określa zasady i warunki uczestnictwa w wydarzeniu Bioninja Challenge – Hackathonie bioinformatycznym, zwanym dalej Bioninja Challenge lub Hackathonem.

 2. Organizotarem wydarzenia jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi przy ul. Prez. Gabriela Narutowicza 68, 90-136 Łódź zwanym dalej Organizatorem.

 3. W trakcie trwania Hackathonu wyłonione zostaną najlepsze rozwiązania zadań problemowych prezentowanych przez organizatorów

 4. Celem imprezy jest również integracja środowisk Naukowców i Informatyków.

II. Termin i miejsce

 1. Bioninja Challenge odbędzie się w dniach 04-06 października 2019 w Łodzi w Budynku D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zlokalizowanym przy ulicy Pomorskiej 141/143

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji wydarzenia w przypadku zwiększenia liczby uczestników.

 3. O zmianie lokalizacji uczestnicy zostaną poinformowani poprzez stronę WWW Hackathonu.

III. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Hackathonu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

 2. Organizator informuje iz udział w Bioninja Challenge oznacza wykonywanie czynności o dużym natężeniu i intensywności intelektualnej przed ekranem komputera przez okres dłuższy niż 24 godziny.

 3. Przystępując do udziału w Bioninja Challenge Uczestnik oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala na udział w tak wymagającym wydarzeniu. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien odbyć konsultację lekarską odnośnie swojego stanu zdrowia.

 4. W przypadku odczucia niepokojących objawów lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić organizatorów Hackathonu.

 5. Na potrzeby rozwiązania zadań w trakcie Hackathonu uczestnicy tworzą zespoły składające się z 3 do 5 osób.

 6. Uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu

 7. Uczestnicy mogą zgłaszać się:

  1. indywidualnie — zespoły zostaną skompletowane przez organizatorów, aby zawierały najszersze możliwe kompetencje

  2. grupowo – zgłasza się cały zespół – organizatorzy nie ingerują w skład

 8. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający innym uczestnikom, przestrzegać regulaminu Hackathonu oraz ogólnych przepisów prawa.

 9. Zabrania się wnoszenia, korzystania i posiadania przez Uczestników broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 10. W trakcie trwania Hackathonu każdy uczestnik zobowiązany jest w miejscu imprezy do noszenia identyfikatora otrzymanego od Organizatora w trakcie rejestracji w Miejscu imprezy

 11. Brak identyfikatora upoważnia organizatora do usunięcia Uczestnika z Miejsca Hackathonu.

 12. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny wymaga wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie bioninjachallenge.eu

 13. Z zarejestrowanych osób wyłonieni zostaną przez Organizatora uczestnicy wydarzenia

 14. Organizator poinformuje wybrane osoby o zakwalifikowaniu do Uczestnictwie w wydarzeniu

IV. Procedura rejestracji

 1. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie bioninjachallenge.eu

 2. Rejestracja dostępna jest do dnia 15.09.2019 do godziny 23.59.

 3. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia terminu rejestracji o czym poinformuje na stronie bioninjachallenge.eu 4.

 4. Udział w imprezie jest bezpłatny

 5. Organizator kwalifikuje osoby do uczestnictwa w imprezie na podstawie informacji dostarczonej w trakcie rejestracji

 6. Udział w imprezie zostanie zagwarantowany jedynie po potwierdzeniu zaproszenia przesłanego przez organizatorów

 7. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się klauzulą informacyjną RODO

 8. W przypadku rejestracji zespołu osoba rejestrująca oświadcza i posiada upoważnienie od członków zespołu do dokonania rejestracji w ich imieniu oraz do reprezentowania przed Organizatorami Hackathonu Każdy z członków zespoły oświadcza, iż akceptuje regulamin Wydarzenia

V. Przebieg Hackathonu

 1. Miejsce, w którym organizowany jest Hackathon zostanie udostępnione uczestnikom 04.10.2019 od godziny 15:00 do godziny 16:00 w dniu 06.10.2019

 2. Rejestracja uczestników na Miejscu odbywać się będzie w dniach 04.10.2019 od godziny 15:00 do 17:00 i 05.10.2019 od godziny 8:00 do 12:00 3.

 3. W trakcie trwania imprezy organizator zapewnia:

  1. wyżywienie

  2. napoje

  3. dostęp do instalacji sanitarnych

  4. dostęp do Internetu poprzez WiFi – konfiguracja dostępnej sieci zostanie ogłoszona na początku Hackathonu

  5. przestrzeń do pracy

  6. przestrzeń do wypoczynku

 4. W trakcie trwania imprezy przeprowadzone zostaną wykłady związane z bioinformatyką

 5. Podczas Hackathonu Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne i video możliwe

 6. jest również prowadzenie transmisji lub przygotowanie relacji z imprezy przez przedstawicieli mediów w tym radia i telewizji. Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora i Partnerów wydarzenia oraz przez media relacjonujące imprezę.

 7. Wydarzenie organizowane jest w formule BYOD – Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego

VI. Zasady oceny realizacji zadań

 1. Oceny każdego z rozwiązań dokonuje Jury Bioninja Challenge

 2. Skład Jury zostanie opublikowany na stronie bioninjachallenge.eu najpóźniej w dniu rozpoczęcia Hackathonu

 3. Zadania zgłoszone przez partnerów imprezy mogą być oceniane przez inny skład Jury również opublikowany na stronie bioninjachallenge.eu

 4. Jury ocenia przygotowane przez Zespoły rozwiązania pod względem innowacyjności, integralności, kompletności, wartości wdrożeniowej, licencjonowania.

 5. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący przypada przewodniczącemu Jury.

 6. Wyboru przewodniczącego dokonują członkowie Jury ze swojego grona przed rozpoczęciem Hackathonu/Obrad.

 7. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 8. Ocena dokonywana jest na podstawie prezentacji przeprowadzonych w ostatnim dniu wydarzenia oraz kodu źródłowego zdeponowanego w repozytorium GitHub do godziny 11:00

VII. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do wytworzonych rozwiązań pozostają przy uczestnikach

 2. Oprogramowanie musi zostać udostępnione na licencji otwartej

 3. W przypadku zadań zgłoszonych przez partnerów wydarzenia, mogą obowiązywać inne zasady odnośnie Praw autorskich lub licencjonowania. Zostaną wtedy ogłoszone wraz z publikacją treści zadania.

VIII. Nagrody

 1. Nagrody przyznawane są zwycięzcą BioNinja Challenge

 2. Nagrody mogą być przyznane również przez Partnerów wydarzenia, którzy zgłosili zadania.

 3. Fundatorem nagród opisanych w punkcie 2 jest Partner zgłaszający zadanie.

 4. Dodatkowe nagrody lub wyróżnienia mogą również zostać przyznane przez Partnerów imprezy lub Organizatora dla autorów rozwiązań, których projekty zostały uznane za interesujące lub wartościowe

 5. Lista dostępnych nagród opublikowana jest na stronie bioninjachallenge.eu i zaktualizowana zostanie w dniu rozpoczęcia Hackathonu.

 6. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie danych umożliwiających wykonania obowiązku podatkowego przez organizatorów.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: korespondencyjny ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź, pok. 203; e-mail: iod@uni.lodz.pl .

 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wydarzenia Bioninja Challenge. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i ankietowych w zakresie wynikającym z wyrażonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie i posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wydarzenia lub do czasu odwołania zgody.

 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w uzasadnionych przypadkach, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celów przetwarzania.

 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Dz. U. UE L. 2016.119.1) – „RODO”.

X. Zasady organizacyjne

 1. Uczestnicy Hackathonu są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń Organizatora lub służb porządkowych. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Hackathonu.

 2. Uczestnicy Hackathonu są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądana uwaga seksualna.

 3. Podczas Hackathonu zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.

 4. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w Miejscu Imprezy.

 5. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 6. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do Organizatora wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych w powyżej) innych Uczestników.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej w formacie PDF

 2. Wszelkie zmiany w regulaminie publikowane będą na stronie bioninjachallenge.eu

 3. Uczestnicy łamiący niniejszy regulamin lub powodujący zagrożenie dla innych uczestników mogą zostać zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia Miejsca imprezy. Nie przysługują im wtedy żadne roszczenia w stosunku do Organizatora imprezy.

 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub Miejsca organizacji imprezy lub jej odwołania.

 5. Odwołanie imprezy może nastąpić na skutek działania siły wyższej, której nie dało się przewidzieć wcześniej

 6. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Hackathonu i Konferencji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 7. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w trakcie Hackathonu decyduje Organizator.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia